W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko COVID-19 w Powszechnym Punkcie Szczepień utworzonym i położonym w Świdnicy przy ul. Śląskiej 33, 58-100 Świdnica (Hala Lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy) jest Centrum Usług Medycznych „ESKULAP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą z siedzibą przy ul. ul. Zamenhofa 47, 58-105 Świdnica, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082474, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 51.800,00 złotych, o numerach REGON: 891076190, oraz NIP: 884-23-07-418 [zwaną dalej „Administratorem”].

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod_ws@outlook.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarza

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach organizacji, realizacji oraz finansowego rozliczenia procesu szczenień przeciwko COVID-19 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Punkcie Szczepień Powszechnych w Świdnicy Administrator może uzyskać bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich również od ich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców, opiekunów prawnych).

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do organizacji, realizacji oraz finansowego rozliczenia procesu szczenień przeciwko COVID-19 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Punkcie Szczepień Powszechnych w Świdnicy.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane są przetwarzane w szczególności na podstawie:

1) wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
2) przepisów prawa powszechnie obowiązującego:

a. art. 9 ust. 2 lit. i RODO,

b. ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 666),

c. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711),

d. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845, z póź. zm.),

e. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849).

6. Jakie dane będą przetwarzane

W związku z organizacją, realizacją oraz finansowym rozliczeniem procesu szczepień przeciwko COVID-19, Administrator może przetwarzać Pani/Pana, jako osoby zgłaszającej się do szczepienia, dane osobowe:

1) imię i nazwisko
2) PESEL lub serię i numer paszportu
3) Informacje odnośnie Pani/Pana stanu zdrowia udzielone w ramach kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19
4) informacje w przedmiocie zakwalifikowania Pani/Pana do szczepień przeciw COVID-19
5) w przypadku osób niepełnoletnich również:

a. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego)

b. PESEL lub serię i numer paszportu opiekuna prawnego lub innego dokumentu tożsamości

c. datę urodzenia.

7. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) Centrum e-Zdrowia,
2) Ministerstwo Zdrowia,
3) Narodowy Fundusz Zdrowia, a także
4) podmioty przetwarzające Pani/Pana dane na zlecenie Administratora

Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym do tego podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody jednak nie dłużej niż jest to konieczne do celu, w którym zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie przetwarzania dokumentacji medycznej, w szczególności zasadami przechowywania dokumentacji medycznej określonymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

9. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
2) niezwłocznego sprostowania danych osobowych jej dotyczących na zasadach określonych w art. 16 RODO,
3) usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO (o ile w danym przypadku prawo to przysługuje),
4) ograniczenia przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa}, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

11. Obowiązek podania danych

Padanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w procesie organizacji, realizacji i rozliczenia przeprowadzonych szczepień przeciwko COVID-19.

12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator informuje, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.